ชอล์ก

  • ชอล์กเขียนกระดาน
  • ชอล์กขาว / ชอล์กสี
  • ขนาดบรรจุ : 1 ลัง = 100 กล่อง / 1 กล่อง = 60 แท่ง