ท่อพีอี

ท่อLDPE ขนาด : 16mm. – 32mm.

ท่อHDPE ขนาด : 32mm. – 110mm.