ปูนขาว

  • ใช้ปรับปรุงดิน
  • ปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง
  • 1 ถุง 25 กิโลกรัม