แว่นตาเชื่อม

 

    • กระจกชั้นเดียว
    • กระจก 2 ชั้น